Second opinion en troubleshooting


2016, Gemeente Duiven, fietstunnel

Nut en noodzaak, kostenbatenanalyse
Door de gemeente Duiven loopt de snelfietsroute Arhem - Zevenaar. Voor het kruispunt van de fietsroutes met de Zuidsingel moet een nadere afweging worden gemaakt tussen verschillende varianten voor de fietsoversteek: fietsers voorrang verlenen, autoverkeer voorrang verlenen, verkeersregeling, fietstunnel of viaduct. Voor de verschillende varianten is een verkeerskundige schetsontwerp gemaakt en zijn simulaties uitgevoerd. Vervolgens zijn de kosten en baten beoordeeld, waarna ten slotte een advies is gegeven voor een voorkeursvariant, die mogeijk ook van toepassing zal zijn op twee soortgelijke kruispunten in Duiven.


| |