Projecten
Strategie en besluitvorming


2019, Gemeente Zeewolde, verkenning watertaxi

Verkenning, vervoer over water, strategie

2019, Gemeente Lelystad, Variantenstudie E-bikeroutes Airport

Fietsbeleid, duurzame mobiliteit, variantenstudie

2018, Gemeente Oisterwijk, evaluatie parkeerschijfzone

Parkeerbeleid, parkeeronderzoek, evaluatie

2018, CROW, proces mobiliteit en gebiedsontwikkeling

Mobiliteit, parkeren, duurzaamheid, strategie, proces

2017, Gemeente Medemblik, uitvoeringsplan parkeren

Parkeerbeleid, actualisatie, economische ontwikkeling, strategie, parkeergarage, haalbaarheid

2017, Hilversum, procesmanagement Stationsomgeving

Bereikbaarheid, draagvlak, besluitvorming, participatie

2016, Trendbureau Overijssel, trends en scenario's mobiliteit

Strategie, beleid, besluitvorming, visie

2016, Provincie Flevoland, haalbaarheid fietsbrug Zeewolde – Horst

Haalbaarheid, kosten-batenanalyse, verkenning

2016, Gemeente Oisterwijk, evaluatie gratis parkeren

Parkeerbeleid, evaluatie, parkeeronderzoek

2016, Gemeente Duiven, sanering verkeersborden

Verkeersveiligheid, kostenbesparing, straatbeeld

2016, Gemeente Wageningen, gebiedsvisie parkeren binnenstad-noord

Strategie, parkeerbeleid, parkeerbalans, parkeerexploitatie, organisatie

2016, Provincie Overijssel, bestuurlijke advisering A1

Strategie, besluitvorming

2016, Gemeente Papendrecht, beoordelen economische effecten parkeerscenario's

Parkeerbeleid, economische effecten, strategie

2015, Gemeente Cuijk, verkeersplan Katwijk

Leefbaarheid, sluipverkeer, verkeersplan, participatie, draagvlak, besluitvorming

2015, Gemeente Schiedam, herijking parkeerbeleid

Strategie, parkeerbeleid, besluitvorming

2015, Gemeente Oud-Beijerland, Herziening parkeerbeleid

Strategie, parkeerbeleid, binnenstad, participatie, besluitvorming, inspraak, economie

2015, Gemeente IJsselstein, Mobiliteitsagenda

Strategie, mobiliteitsbeleid, mobiliteitsagenda, besluitvorming

2015, Gemeente Loon op Zand, parkeervisie dorpshart Kaatsheuvel

Centrumontwikkeling, parkeernormen, parkeerbalans, parkeerregulering, economie, kwaliteit openbare ruimte

2015, Gemeente Oisterwijk, ontsluiting Pannenschuur

Verkeersplan, participatie, strategie

2014, Gemeente Oisterwijk, parkeerplan centrum

Parkeerbeleid, parkeerplan, parkeerstrategie, participatie

2014, RWS WVL, Truck Parking Behaviour

Vrachtverkeer, parkeren

2014, Gemeente Rijswijk, strategie parkeerregulering

Parkeerbeleid, strategie, participatie, draagvlak

2013, Gemeente Wageningen, parkeerplan binnenstad

Parkeerbeleid, strategie, participatie, het Nieuwe Parkeren, Parkeerverwijzing, Parkeernormen

2013, Gemeente Heusden, verkenning toekomst parkeerbeleid

Parkeerbeleid, strategie, draagvlak

2013, Regio Rivierenland, strategie aanpak A15

Strategie, partnership, hoofdwegennet

2013, KPVV-Spark, Parkeerwijzer Parkeren en RO/Grondbeleid

Parkeerbeleid, het Nieuwe Parkeren, Gebiedsontwikkeling

2013, Gemeente Medemblik, Parkeervisie

Parkeerbeleid, strategie, centrumontwikkeling, toerisme, evenementen, parkeernota, parkeernormen, participatie

2012, Gemeente Wageningen, consultatie Mobiliteitsvisie

Consultatie, communicatie, participatie, besluitvorming

2012, Gemeente IJsselstein, beoordelingsmethodiek parkeerdruk

Parkeren, parkeerbeleid, toetsingskader

2012, Gemeente Zaanstad, verkeersplan stadscentrum Zaandam

Economie, bereikbaarheid, openbare ruimte, mobiliteitsgedrag, haalbaarheid, financiën

2012, Provincie Overijssel, Aanpak A1

Hoofdwegennet, mobiliteitsbeleid, strategie, financiën, besluitvorming

Strategie en besluitvorming


2015, Gemeente Cuijk, verkeersplan Katwijk

Leefbaarheid, sluipverkeer, verkeersplan, participatie, draagvlak, besluitvorming
In het coalitieakkoord van Cuijk voor 2013-2017 is afgesproken om een plan op te stellen met verkeersmaatregelen voor Katwijk, om de verkeersproblemen die de bewoners momenteel ervaren aan te pakken. Het afgelopen jaar heeft een verkeersonderzoek plaatsgevonden naar het sluipverkeer door het dorp. Omdat de meningen over de verkeersproblemen in het dorp nogal uiteenlopen, is een zorgvuldig participatieproces noodzakelijk. De opgave luidt om een verkeersplan op te stellen voor Katwijk, dat gebaseerd is op een integrale aanpak, een zorgvuldige belangenafweging en dat mag rekenen op voldoende draagvlak. Het verkeersplan omvat in ieder geval de volgende elementen:

  • De verkeerscirculatie voor het autoverkeer waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen bestemmingsverkeer (toegankelijkheid) en doorgaand verkeer (bereikbaarheid omliggende bedrijven) in samenhang met overlast, veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving.
  • De routes voor het fietsverkeer met specifieke aandacht voor schoolroutes, regionale routes (waaronder de snelfietsroute Cuijk – Nijmegen) en recreatief fietsverkeer.
  • Verkeersveiligheid: maatregelen die nodig zijn voor een duurzame veilige omgeving, lage snelheden van het gemotoriseerd verkeer in de verblijfsgebieden en met onderscheid naar opties voor de korte en langere termijn.
  • De mogelijkheden om het dorpse karakter (straat- en dorpsbeeld) te versterken. Dat is een inrichtingsvraagstuk, dat mede beïnvloed wordt door de opzet en uitgangspunten voor de verkeersinfrastructuur.

| |